หน้าที่และการทำงานของหัวใจ

หน้าที่และการทำงานของหัวใจ

1.การควบคุมเลือดและหลอดเลือดของหัวใจ

          หน้าที่หลักของหัวใจ   ประการแรกคือการควบคุมเลือดและหลอดเลือดของหัวใจ โดยการสูบฉีดเลือดผ่านระบบไหลเวียนเพื่อไป
เลี้ยงทั่วร่างกาย

           กระบวนการสูบฉีดเลือดดังกล่าวนี้    หัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยผ่านหลอดเลือดใหญ่ โดยในแต่ละครั้ง
ที่หัวใจบีบตัว    เลือดดีก็จะถูกส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ประมาณ 60-90 มิลลิลิตรเข้าสู่หลอดเลือดแดงใหญ่ ซึ่งในหลอดเลือดแดงใหญ่นี้มี
แรงดันมากพอที่จะส่งเลือดเข้าสู่หลอดเลือดขนาดเล็กที่สุดและไกลที่สุดภายในร่างกายซึ่งมีความยาว 60,000 ไมล์    เมื่อหัวใจคลายตัว
เลือดที่มีออกซิเจนเหลือน้อยหรือเลือดเสียจากทั่วร่างกายก็จะไหลเข้าสู่หลอดเลือดดำ ไหลกลับไปที่หัวใจเพื่อรอการนำไปฟอกที่ปอดต่อไป
แล้วจึงจะเริ่มต้นวงจรการไหลเวียนเลือดใหม่ วนเวียนกันอยู่เช่นนี้ตลอดเวลา

จะเห็นได้ว่าในการทำงานของหัวใจดังกล่าวข้างต้นนี้ประกอบด้วยระบบการทำงาน 2 ระบบ คือ

          ระบบแรก   คือระบบไฟฟ้า หัวใจมีจุดกำเนิดไฟฟ้าคอยกำกับการเต้นของหัวใจตามกระแสไฟฟ้าที่ส่งมา ในศาสตร์การแพทย์แผนจีน
มองว่าระบบไฟฟ้านี้ก็คือพลังชี่และหยาง    เป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้หัวใจเต้นอย่างมีจังหวะ

          ระบบที่สอง  คือระบบไหลเวียนเลือด ที่ทำงานคล้ายระบบประปาที่ประกอบด้วยน้ำและท่อประปาสำหรับระบบไหลเวียนของเลือด  
นั่นคือมีเลือดและหลอดเลือดอันเป็นท่อสายธารไหลเวียนของเลือดที่ได้มาจากอาหารการกินและการสังเคราะห์จากสารชีวิตที่ต้องมีปริมาณ
เต็มเปี่ยมและมากเพียงพอที่จะไหลเวียนอย่างไม่มีการหยุดนิ่ง    เพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆทั่วร่างกาย

 

          หัวใจจะเต้นเป็นจังหวะได้    ต้องมีพลังชี่ของหัวใจที่ช่วยให้หัวใจบีบตัวสูบฉีดเลือดออกไปสู่หลอดเลือด และสร้างระบบหมุนเวียนเลือด
ได้อย่างสมบูรณ์   ทำให้คนเราแข็งแรง สดชื่น มีชีวิตชีวา ผิวพรรณสดใส ใบหน้ามีเลือดฝาดชีพจรเต้นดีมีจังหวะสม่ำเสมอ

          หากเมื่อใดที่เลือดน้อยหรือเลือดจาง ในห้องหัวใจและหลอดเลือดมีเลือดน้อย พลังชี่หัวใจอ่อนแอกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง  เต้นอ่อน
ส่งเลือดเข้าสู่หลอดเลือดได้น้อย หรือหลอดเลือดแข็ง ยืดหยุ่นไม่ดี ผนังตีบแคบ อุดตัน ชี่อั้น เลือดคั่ง ก็จะส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดติดขัด
เกิดอาการใบหน้าหมองคล้ำ ริมฝีปากคล้ำ เจ็บบริเวณหัวใจแบบกดทับหรือเหมือนกับมีเข็มมาทิ่มแทง ชีพจรเต้นอ่อน หรือเต้นช้าไป เร็วไป
ไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอ เป็นต้น

          อวัยวะน้อย-ใหญ่ในร่างกายของเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อเลือดไหลเวียนได้ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับการทำงานของหัวใจ
และหลอดเลือดแดงที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดและนำเลือดไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย     หัวใจจึงเปรียบดังเครื่องสูบฉีดธรรมชาติที่มีความทนทาน
ที่สุด ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายอย่างสม่ำเสมอตลอดชั่วอายุของเรา

 

2.ควบคุมจิตประสาท

       ควบคุมจิตประสาท หน้าที่ในการควบคุมจิตประสาทของหัวใจในการแพทย์แผนจีนมีความหมายทั้งด้านกว้างและด้านแคบ

 • ความหมายในด้านกว้าง    หัวใจควบคุมจิตประสาท หมายถึง การเคลื่อนไหวทางภายนอกของร่างกายคน เช่น ความสมบรูณ์ของรูปร่าง
  หน้าตาทั้งหมด  ตั้งแต่สีหน้า แววตา การพูดจา การตอบสนอง รวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน ล้วนมีจิตประสาทมาเกี่ยวข้อง ถ้าคน
  ไหนจิตประสาทดี ร่างกายจะคึกคักมีชีวิตชีวา  สดชื่นแจ่มใส เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว ถ้าจิตประสาทไม่สมบูรณ์ดี จะมีอาการตรงกันข้าม

 

 • ความหมายในด้านแคบ   ในการควบคุมจิตประสาท  หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด จิตใจ ความสำนึก การใคร่ครวญ  ไตร่ตรอง ซึ่งการ
  เคลื่อนไหวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมอง  ดังนั้น ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับฝันมากจิตไม่สงบ  ความคิดฟุ้งซ่าน  จนถึงขั้นเป็นบ้า
  หรือในทางตรงข้าม มีอาการซึมเศร้า หดหู่ ขี้หลงขี้ลืม สลบหรือหมดสติ  แพทย์แผนจีนจะวินิจฉัยและรักษาโดยไม่ลืมที่จะเชื่อมโยงถึง
  การควบคุมจิตประสาทและการทำงานของหัวใจด้วย
   


ติดต่อเรา

 สอบถามรายละเอียด

นัดหมาย หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 CLICK เลย!! 

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช 

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

Visitors: 115,092