ไตวายเฉียบพลัน 4

อาการของไตายเฉียบพลัน

อาการไตวายเฉียบพลัน  

      1) ระยะปัสสาวะน้อย   ระยะนี้โปแทสเซี่ยม ในเลือดจะสูง  บวม ความดันโลหิตสูง หากไม่รีบแก้ไข  จะทำให้น้ำขังในปอด ในสมอง และเสียชีวิตที่สุด

       2)ระยะปัสสาวะมาก  พอหน่วยกรองไตฟื้นฟูขึ้นมาได้บ้าง  ปัสสาวะจะมากขึ้น ทำให้โซเดียมและโปแทสเซี่ยมในเลือดต่ำ  เกิดการเสียน้ำ แร่ธาตุในร่างกายสับสน

       3)ระยะฟื้นฟู  หลังจากระยะปัสสาวะมากผ่านไป  ปัสสาวะจะเข้าสู่ภาวะปรกติ แร่ธาตุ  กรดด่างในเลือดค่อยๆเข้าสู่ภาวะปรกติ แต่หน่วยกรองไต  ยังต้องฟื้นฟูอีก 3-6 เดือน หากช่วงฟื้นฟูไม่กระทำอย่างต่อเนื่อง  อย่างถูกต้อง ก็จะกลายเป็นไตวายเรื้อรังในระยะยาวตามมา

         โรคไตวายเฉียบพลันนั้น ผู้ป่วยร้อยทั้งร้อยต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาด้วยแผนปัจจุบันจะดีที่สุด และรวดเร็วที่สุด 

ติดต่อเรา

 สอบถามรายละเอียด

นัดหมาย หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 CLICK เลย!! 

ฝังเข็ม ติดต่อไพรเวช 

ติดต่อ ไพรเวชคลินิก 

Visitors: 118,229